chemické kotvenie 265ml na báze čistej epoxidovej živice bez styrénu so zmiešavacím hrotom, vhodné na veľké záťaže, použitie od +5°C

NOVINKA MNOŽSTEVNÁ ZĽAVA
Práve si prezerá 16 zákazníkov.
Kód: BO-EPOXY265
SKLADOM 59 KUSOV – PRIPRAVENÉ NA ODOSLANIE
Množstevná zľava
od 20 KS 11,8261 € bez DPH 14,1914 € s DPH 6 %
Cena za jednotku bez DPH:
12,581 €
15,0972 € s DPH

+ KS
Volajte počas pracovných dní
od 8 do 16:30 hod., alebo píšte na objednavky@kovian.sk
(0)34 774 6006

Popis produktu

chemické kotvenie 265ml na báze čistej epoxidovej živice bez styrénu so zmiešavacím hrotom, vhodné na veľké záťaže, použitie od +5°C

 

BCR 265 EPOXY 21-265ml, BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
SK-EPOXIDOVÁ ŽIVICA, BEZ STYRÉNU – H360 – môže poškodiť plodnosť
H302 -škodlivý po požití– spôsobuje podráždenie pokožky. H314 – Spôsobuje vážne
poleptanie kože a poškodenie očí.H317 – môže vyvolať alergickú kožnú
reakciu.H411-Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.-EUH205 - Obsahuje
epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného
prostredia. P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre..
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku
pomoc/starostlivosť.
Obsahuje: 3-propandiol, 2ethyl - 2(hydroxymetyl) polymer s (chlórometyl) oxirane.
REAKCIA: bisfenol A -epichlórhydrin, (A) M - phenylenebis(metylamin) (B), 2,4,6
-tris(dimetylaminometyl) fenol (B), benzyl alkohol (B)
Technické parametre
Váha0,475 kg
Recenzie zákazníkov
Pridať príspevok
Zatiaľ nik nenapísal recenziu tohto tovaru.